२/१६/२०१५

सर्दीने बंद असलेले नाक
सर्दीने बंद असलेले नाक 

जेव्हा कशाने उघडते 
स्वर्गाचे दार उघड्ल्यागत 
सुख जणू ते वाटते 
मोकळ्या श्वासात 
आपल्या नेहमीच्या 
किती सुख असते 
हे हि तेव्हाच कळते 
नाक बंद झाल्यावर 
श्वास घेता येत नाही 
नीट झोपता येत नाही 
धड बोलता येत नाही 
शिंकून शिंकून जीवाचे 
हाल काही संपत नाही 
रुमालाचे काय करायचे 
सदा संकट डोई राही 
अश्यावेळी डॉक्टर वैद्य 
खरे देवदूत वाटतात 
छोट्या छोट्या गोळ्या 
त्या संजीवनी ठरतात 
हुळहुळलेले नाक मग 
लाख लाख दुवे देते 
ड्रावजीनेस चे संकटहि 
अगदी छोटे वाटू लागते 

विक्रांत प्रभाकर 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search