३/१०/२०१५

एक काहीतरी……मामाचं पत्र हरवलंय की पत्र लिहिणारा मामाचं हरवलाय ?
एक काहीतरी नक्कीच हरवलंय !

कोंबड्याचं आरवण थांबलंय की ती सकाळ व्हायचीच थांबलीय ?
एक काहीतरी नक्कीच थांबलय !

पाटीवर अभ्यास लिहायचा राहिलाय की आमची पाटी कोरीच राहिलीय ?
एक काहीतरी नक्कीच राहिलंय !

मऊ वरण-भात करपलाय की आमची जीभच करपलीय ?
एक काहीतरी नक्कीच करपलय !

संवाद कमी झालाय की विसंवाद वाढलाय ?
एक काहीतरी नक्कीच झालंय 

आमचं वय वाढलंय की आमच्यातलं अंतर वाढलंय ?
एक काहीतरी नक्कीच वाढलंय 

शुभं करोति म्हणायचं विसरलोय की शुभ म्हणजे काय तेच विसरलोय ? 
एक काहीतरी नक्कीच विसरलोय !

रामाची गोष्ट संपली आहे की प्रत्येक गोष्टीतला रामच संपलाय ?
एक काहीतरी नक्कीच संपलय !!

संदर्भ:मी मराठी माझी मराठी साठी लीहा. (Responses)
लेखक : Chinar Joshi
chinarsjoshi@gmail.com
7350948300Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search