४/१५/२०१५

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी


लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी 
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी 
धर्म , पंथ , जात एक जाणतो मराठी , 
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी 

आमुच्या मनामनात दंगते मराठी 
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी 
आमुच्या उराराउरात स्पंदते मराठी 
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी 

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी 
आमुच्या नहानग्यात रांगते मराठी 
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी 
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी 
आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी 

येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी 
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी 
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी 
येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी 
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी 
येथल्या तरुलखात सादते मराठी 
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी 

येथल्या नभामधऊन वर्षते मराठी 
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी 
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी 
येथल्या चराचरात राहते मराठी 

पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी 
आपुल्या घरीच हाल सोसते मराठी 
हे असेच कितीक खेळ पाहते मराठी 
शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी 

- सुरेश भट 
आज यांचा जन्म दिवस
(१५ एप्रिल १९३२ ते १४ मार्च २००३)

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search