Recent Posts

सन्मानाच्या जत्रेत

१/१८/२०१६

सन्मानाच्या जत्रेत

बसवा बसवा म्हटले
म्हणून हसवला गेला
सन्मानाच्या घोड्यावर
मुद्दाम बसवला गेला

देऊन सारा मान-सन्मान
रहावलं नाही एवढ्यावर
बसवलं ज्याला घोड्यावर
तोच रमतोय ऊड्यावर

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३