Recent Posts

बत्ती नैतिकतेची

१४ जानेवारी, २०१६

बत्ती नैतिकतेची

रस्ता मोकळा असतानाही
ऊगीच जातात कुपाट्यात
आगीमधून ऊठून कधी
स्वत: पडतात फूपाट्यात

कित्तेक मनात वाढलेली
अशी मानवी वृत्ती असते
मना-मनातुन विझलेली
नैतिकतेची बत्ती असते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३