२/१३/२०१६

आम्हाला कधी जमलेच नाहीकितीही सुदर मुलगी दिसली तरी,तिची स्तुती करुन तीला


हरबर्याच्या झाडावर चढ्वायला
आम्हाला कधी जमलेच नाही
म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही
कोणाच्या मागे शिट्ट्यामारत फिरणं


आमच्या तत्वात कधी बसलेच नाहीम्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही


कोणी जर आवड्लीच तर

स्वतःहुन गप्पांना सुरवात करायला

आम्हाला कधी जमलेच नाही

म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

दुसर्याचे विचार ऎकत असतांना

आपले विचार मांडण्याची संधी

आम्हाला कधी साधताच आली नाही

म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

कधी हिम्मत करुन कोणाला जर विचारलेच

तर मी तुला त्या द्रुष्टिनी कधी बघितलेच नाही

या व्यतिरीक्त दुसरे काही आम्हाला ऎकायलाच मिळाले नाही

म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

प्रेमात नाहीचा अर्थ हो असतो

हे गणित आम्हाला कधी समजलेच नाही

म्हणुन आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

फुलपाखरा प्रमाणे आम्हीही

बर्याच सुदर फुलांमधे वावरत होतो

पण जाऊन बसण्यासारखे फुल

अजुन आम्हाला दिसलेच नाही

म्हणून आम्हाला प्रेम करायला अजुन जमलेच नाही

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search