६/२४/२०१७

शब्दांपलीकडे हि काही भावना असतात
शब्दांपलीकडे हि काही भावना असतात,

सगळ्याच काही बोलायच्या नसतात...
मनात खोल कुठे तरी लपवायच्या असतात,
काही पुड्या एकांतातच खोलायच्या असतात...
चंद्राकडे ही कधी तरी एकटक पहायचं असतं,
मोकळ्या आभाळाखाली कधीतरी एकटचं रहायचं
असतं..
कधी कधी आपलं कुणीच नसतं,
तेव्हा स्वतःकडेच स्वत: रडायचं असतं....
कधी कधी डोळ्यांतूनच हलकं व्हायचं असतं
गुदमरण्या पेक्षा रडणं नेहमीच बरं असतं...


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search