Recent Posts

तडका - निकाली अंदाज

९ ऑक्टोबर, २०१७

निकाली अंदाज

येणारांचे आणि जाणारांचे
मनात गणित हेरले जातात
एकुन झाल्या मतांमधुन तर
इक्झिट पोलही ठरले जातात

मनातील मताचे हिशोब हे
प्रबळ आशा पेरून जातात
पण कधी हे अंदाज खरे तर
कधी खोटेही ठरून जातात

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३