११/१३/२०१७

|| इदं दत्त द्रां ||

एक फकिरी 
झोळी बांधून 
काठी वाकडी 
हाती घेवून 

इदं दत्त द्रां 
ददं दत्त द्रां 
बोलत चाले
मस्त अनाम 

वाऱ्यावरती 
होवून स्वार
श्वासाच्याही 
जावून पार 

नाव तयाचे
कुणा न ठावे 
गाणे आणिक 
अर्थ न पावे 

खुळावलेले 
शून्यसे डोळे 
गूढ हसणे 
ओठावरले 

ओढ कसली 
जीवा लागली 
जन्म सांडून 
वर्ष चालली 

काय उद्याचा 
मीच नसे तो 
स्वप्न पडे वा 
भास दाटतो 

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search