१२/०८/२०१७

आयुष्य हा एक रमीचा डाव असतो.आयुष्य हा एक रमीचा डाव असतो.
तुम्ही हातात फक्त तेराच पानं धरु शकता.


सुरवातीला तुमच्या हातात आलेले तेरा पत्ते काय

आहेत, हे तुमच्या नशिबावर अवलंबुन असतं.

मग जसजसा डाव पुढे जातो तसं
तुम्हाला हातातले नको असलेले टाकुन देता येतात आणि खालुन नवे पत्ते घेता येतात.
चांगलं पान सोडलत तर हरलात... आणि येईल ते
प्रत्येक पान हातात ठेवायला गेलात
तरी हरलात..... आयुष्याच्या डावात कुठले पत्ते ठेवायचे
आणि कुठले टाकायचे हे कळालंच पाहिजे...!!
ईथे भरलेला खिसा माणसाला "दुनिया" दाखवतो ... 
अन रिकामा खिसा याच दुनियेतली "माणसं" दाखवतो..


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search